ALLMÄNT

Övriga bidrag

Pensionsbidrag och periodiska bidrag

Pensionsbidrag kan tilldelas upphovsmän och översättare som fyllt 65 år och tagit ut allmän pension och som under en längre tid varit litterärt yrkesverksamma – och vilkas bokproduktion bedöms som tillräcklig sett till omfattning och kvalitet.

Vid beslut om pensionsbidrag anpassas bidragsbeloppet till den sökandes övriga pensionsinkomster. Om den sökandes övriga pensionsinkomster överstiger 3,8 basbelopp (år 2016: 168 340 kr), ges inget bidrag från författarfonden. Pensionsbidrag från författarfonden påverkar storleken på mottagarens eventuella bostadstillägg.

Periodiskt bidrag ges till efterlevande till upphovsmän under högst fem år. Bidragsbeloppet beräknas på samma sätt som för pensionsbidragen.

Pensionsbidrag och periodiska bidrag är skattepliktiga. Ansökan kan göras när som helst under året.

 

Tillfälliga bidrag

Tillfälliga bidrag kan ges till upphovsmän som råkat i tillfälligt ekonomiskt nödläge. Bidrag lämnas normalt med högst 8 000 kr under ett och samma år. I undantagsfall kan belopp upp till 15 000 kr utdelas. Bidraget är skattefritt. Ansökan om tillfälligt bidrag kan göras när som helst under året.

 

Bidrag till upphovsmannaorganisationer

Ur biblioteksersättningen kan också ges bidrag till upphovsmännens organisationer; de som är fackliga huvudorganisationer för de upphovsmän vilkas verk bildar underlag för biblioteksersättning. Med huvudorganisation avses i biblioteksersättningssammanhang de upphovsmannaorganisationer som har lagreglerad rätt att utse ledamöter i fondstyrelsen och som får företräda upphovsmannasidan i biblioteksersättningsförhandlingarna med regeringen.