AKTUELLT

Stipendieberedning pågår...

2017-03-22 | Ansökningsperioden för arbetsstipendier m.m. ur biblioteksersättningen har avslutats den 1 mars 2017. Beredningen av alla ansökningar har nu påbörjats och kommer att pågå under hela våren. Beslut fattas den 30 maj.

Samtliga sökande får skriftligt besked snarast efter beslut. Sammanlagt inkom i vårens omgång 805 ansökningar. Totalt beräknas ca 180 personer kunna beviljas någon form av stipendium m.m.

Nästa ansökningstillfälle för litterära och bildlitterära upphovsmän kommer troligen att infalla 20 augusti - 20 september 2017. Då kommer även att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas först nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2018.

Läs mer om arbetsstipendier m.m. »...också för dramatiker

2017-03-22 | Dramatikerrådet har ocksa påbörjat vårens beredning, som avser både dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik samt bidrag och stipendier till enskilda dramatiker och översättare av dramatik. Beslut är planerat till början av maj. Samtliga sökande får besked så snart besluten är fattade. Sammanlagt inkom 38 ansökningar om dramatikerstöd (ca 12 st. kan beviljas) och 125 ansökningar om stipendier och bidrag (varav ca 20 kommer att kunna beviljas).

Dramatikerstöden kan egentligen sökas när som helst under året, men nästa ansökningsfrist infaller den 1 oktober 2017. Bidragen till enskilda dramatiker och översättare av dramatik fördelas dock först nästa vår; ansökningsperiod 15 februari - 15 mars 2018.

Läs mer om bidrag och stöd till dramatiker »

 

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

2017-03-22 | Nästa anssökningsfrist för bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 3 april 2017. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare två tillfällen under året.

Bidrag för resor och internationella utbyten kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare. För dessa bidrag gäller i princip samma grundläggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän. Bidrag kan ges till den som skriver på svenska, översätter till svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »