AKTUELLT

Beviljat till teatrar och dramatiker

2018-05-09 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels stipendier och bidrag till enskilda dramatiker och översättare av dramatik. Av totalt 35 sökande teatrar kunde 15 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 121 sökande dramatiker och översättare av dramatik kunde 30 st. beviljas något stipendium eller bidrag:

 

 

Stipendieberedning pågår...

2018-05-08 | Beslut om arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning till litterära och bildlitterära upphovsmän fattas den 4 juni 2018.

Samtliga sökande får skriftligt besked snarast efter beslut. Sammanlagt inkom i vårens omgång knappt 700 ansökningar. Totalt beräknas ca 160 personer kunna beviljas någon form av stipendium m.m.

Nästa ansökningstillfälle arbetssstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2018. Då kommer också att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2018.

 

 

 

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

2018-05-07 | Nästa ansökningsstopp för bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 juni; beslut fattas den 14 juni. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare två tillfällen under året, med ansökningsfrister 1 september och 1 november (om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag).

 

Årets ersättningar och topplistor

2017-10-03 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2016 är nu slutförd - och vi kan (under vecka 41) betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen och översättarna.

Sammanlagt betalar vi ut ca 58,5 milj. kr fördelat på ca 4 300 mottagare. Till detta kommer tillägg till 165 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt 35,0 milj. kr

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken. I samband med tilkännagivandet av nobelpriset producerar vi också en särskild nobelpristagarnas utlåningstopplista.