Läsanvisning till utlånerapporten

 

Hur räknas ersättningarna fram?

Författarfonden undersöker data från i stort sett samtliga datoriserade folk- och skolbibliotek i landet. Det undersökta materialet räknas sedan upp att motsvara den totala utlåningen och referensbeståndet (samt schablonersättningar för läsning på plats och bibliotekens uppsökande verksamhet) i alla landets folk- och skolbibliotek.

Du kan hitta mera information om undersökningen på fondens hemsida www.svff.se.

Den individuella ersättningen för originallån för 2022 års utlåning är 122 öre per lån, och 61 öre per lån för översättningar. Vid höga utlåningsnivåer avtrappas dock ersättningen.

Endast fysiska verk bildar underlag för ersättning, men alltså inte e-böcker.

 

Rapporten

Rapporten inleds med antal lån av de verk där du är ensam författare eller ensam översättare av samlingsverk; därefter följer verk med flera författare, flera översättare eller verk med både författare och översättare.

 

Boktitel

Olika upplagor etc. redovisas som samma bok om de har samma upphovsmän och samma titel. Små skillnader i stavningen av en titel kan dock resultera i en ny rad på rapporten.

Observera att du kan se mer detaljerade uppgifter om de i redovisningen sammanställda raderna: Klicka på "+/-" knappen i kolumnen Visa/dölj detaljer. De uppgifter som redovisas (i förekommande fall) är klassifikationssignum, författarnamn, titel, isbn, utgivningsår, och antal lån av denna post.

 

Antal lån på titel

Summa lån på just denna titel

 

Din andel ackumulerat, originallån

Talet ackumuleras rad för rad genom rapporten: Det ackumulerade talet från raden ovanför summeras med din andel av radens (boktitelns) aktuella lån. Rapportens sista titels ackumulerade originallån är alltså din totala utlåning för aktuellt år och det tal som sedan används för att räkna ut din individuella ersättning.

 

Din andel ackumulerat, övers lån

Som ovan, men avseende dina översättningar.

 

Referensexemplar ingår

Ett ”Ja” i denna kolumn betyder att verket finns som referensexemplar. Varje referensexemplar har i redovisningen omräknats till fyra lån (eftersom det ger motsvarande ersättning).

 

Ljudböcker ingår

Ett ”Ja” i denna kolumn betyder att verket också lånats som ljudbok (tal- eller kassettbok). Sådan utlåning ger samma ersättning som ”vanliga” böcker.

 

Vilka verk är jag ersättningsberättigad för?

Ersättning till upphovsman för originalverk ges för verk med högst tre författare. För att vara ersättningsberättigad författare skall ditt namn vara angivet på bokens titelblad utan någon särskiljande markering (”huvudförfattare”, ”i samarbete med” osv.) Som ersättningsberättigad författare räknas även illustratörer för rena bilderböcker. Ersättning ges inte till redaktörer, sammanställare, granskare, illustratör av kapitelböcker m.fl.

Ersättning för översättningar ges för verk med högst tre översättare. Översättaren skall vara nämnd på bokens titelblad. Du har rätt till ersättning även om du översätter som anställd, så bevaka alltid din rätt att bli angiven som bokens översättare!

 

Nya böcker

Rapporten avser utlåningen/referensbeståndet 2022: Böcker som utkommit hösten 2022 hinner inte alltid ut till låntagarna under utgivningsåret och når dessutom oftast sin högsta utlåning året efter utgivningsåret.

 

Om något verkar fel

Anser du exempelvis att du fått din ersättning felaktigt delad med någon, bör du kontakta författarfondens kansli (svff@svff.se). Ange då ditt namn, personnummer och titel samt ISBN för boken ifråga.