ERSÄTTNINGAR

Individuell biblioteksersättning

Sveriges författarfond beräknar och betalar ut individuella ersättningar till litterära och bildlitterära upphovsmän samt översättare för bibliotekens utlåning av deras böcker. 

Storleken på de belopp som betalas ut bestäms av det antal lån av upphovsmannens eller översättarens verk som sker i folk- och skolbiblioteken. Ersättning ges även för utnyttjande av referenslitteratur (böcker man inte får ta med sig från biblioteket).

Beräkning av dessa ersättningar som tillkommer varje upphovsman sker genom årliga undersökningar av bibliotekens utlåning och referensbestånd.

Författarfondens undersökningar av biblioteksutlåningen »

 

Belopp och övergripande regler

Individuell ersättning betalas till upphovsmän till litterära verk i original och illustratörer av bilderböcker. Beloppet är 1 kr och 22 öre per lån år 2023 (avser utlåningen under år 2022), vilket motsvarar 60 % av biblioteksersättningens grundbelopp (det som tillförs författarfonden för varje utlån av svenskt originalverk). För att få ersättning måste upphovsmannen ha skrivit verket på svenska eller vara stadigvarande bosatt i Sverige. För referensexemplar lämnas en ersättning som motsvarar fyra lån av originalverk.

Ersättning betalas också till översättare (för översättningar till eller från svenska språket). Beloppet är hälften av beloppet för ett originalverk, d.v.s. 61 öre per lån år 2023. För referensexmplar lämnas en ersättning som motsvarar fyra lån av ett översatt verk.

Ersättningarna är personliga och kan inte överlåtas och kan därför inte betalas ut till ett bolag. De är skattepliktiga, samt pensions– och sjukpenninggrundande. Mottagarna måste själva betala sociala avgifter på de belopp de erhåller. Ersättningarna är inte momspliktiga. 

Om ett verk har två eller tre upphovsmän delas ersättningen lika mellan dem. Motsvarande gäller för verk med två eller tre översättare. För verk med fler än tre upphovsmän respektive fler än tre översättare betalas ingen individuell ersättning. 

Beräkningen av ersättningen samordnas i fråga om hemlån och referensexemplar i original och översättningar. Understiger ens utlåning motsvarande 2 000 lån av egna verk resp. 4 000 lån av översättningar är man inte berättigad till ersättning. År 2023 är därför minimigränsen för utbetalning 2 440 kr. Därtill finns en särskild begränsning för mycket små utbetalningar till efterlevande: rätten till ersättning övergår inte till efterlevande om ersättningen till den enskilda mottagaren understiger 1 220 kr (hälften av den nivå som berättigar en levande upphovsman till ersättning).

Läs mer om ärvd biblioteksersättning »

Vid höga utlåningsnivåer avtrappas ersättningen i flera steg, med början vid 200 000 lån av originalverk och vid 400 000 lån av översättningar. 

Belopp och övergripande regler för ersättningarna fastställs av regering och riksdag i en särskild förordning. (Se vidare under fliken ALLMÄNT -> Lagar och förordningar.)