ERSÄTTNINGAR

Särskild biblioteksersättning

Författarfonden kan med stöd av den förordning som reglerar verksamheten, besluta att den individuella biblioteksersättningen till viss upphovsman eller översättare ska bestämmas till ett annat belopp än det statistiskt beräknade. Mottagarna av sådan särskild biblioteksersättning får alltså en ersättning som fastställts på andra grunder än den generellt fastställda ersättningen per utlånad bok. Tidigare har särskild biblioteksersättning också kallats garanterad/särskild författarpenning.

Storleken på den särskilda biblioteksersättningen bestäms för ett år i taget. År 2023 är beloppet 312 000 kr (tillfälligt höjt p.g.a. pandemin). I den särskilda biblioteksersättningen ingår innehavarens statistiskt beräknade ersättning. Den som är mycket utlånad får följaktligen ett mindre tillägg än den som är mindre utlånad. För den med väldigt hög utlåning innebär det särskilda tillägget inget ekonomiskt tillskott just det året.

10 st. nya mottagare utsågs under år 2022, samtidigt som 11 st. särskilda biblioteksersättningar upphörde. Det totala antalet innehavare år 2023 beräknas för närvarande till 162 st.

Särskild biblioteksersättning utlyses till ansökan årligen i februari.

Information till sökande »  

Den särskilda biblioteksersättningen är skattepliktig samt pensions- och sjukpenninggrundande. Mottagaren måste själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter.

Särskild biblioteksersättning kan tilldelas upphovsman som uteslutande eller huvudsakligen är yrkesverksam som författare, översättare eller bokillustratör och som övertygat i sin litterära verksamhet, både med hänsyn till litterär kvalitet och till verksamhetens omfattning.

Konkurrensen om den särskilda biblioteksersättningen är stor. Det finns särskilda minimikrav (10 års kontinuerlig verksamhet, minst 5 till 6 egna verk) men i praktiken ställs kraven på de sökande oftast högre än vad som följer av dessa riktlinjer. Den som tilldelas särskild biblioteksersättning har oftast tidigare haft både kortare och fleråriga stipendier från författarfonden.

Nivån på riktlinjer och krav är satt med hänsyn tagen till att ytterligare kvalitetsprövning för innehav av den särskilda biblioteksersättningen inte äger rum. En förutsättning för att bevilja särskild biblioteksersättning är därför att den sökandes litterära verksamhet fått en sådan omfattning och stabilitet och att han eller hon vunnit sådan erfarenhet inom sitt yrke att det framstår som rimligt för författarfonden att göra ett så långvarigt åtagande.

Man får som innehavare inte samtidigt ha anställning med mer än halv årsarbetstid, men man får ha sin särskilda biblioteksersättning vilande utan prövning under högst fem år i följd, t.ex. just medan man är anställd mer än halvtid.

Så länge den som tilldelats den särskilda biblioteksersättningen uppfyller villkoren, fortsätter den normalt att utbetalas årligen. Vart femte år gör författarfonden uppföljningar av innehavarnas litterära verksamhet och ekonomiska situation. De får i samband med detta också intyga att de är fortsatt litterärt verksamma och i övrigt uppfyller villkoren för innehavet. Innehavet upphör alltid i samband med att man tar ut pension (allra senast vid 70 års ålder). När den särskilda biblioteksersättningen upphört, fortsätter den statistiskt beräknade ersättningen att betalas ut.