STIPENDIER

Krisstipendier för intäktsbortfall våren och sommaren 2020

Under våren 2020 fördelar författarfonden sammanlagt 10 milj. kr i form av särskilda stipendier med syfte att lindra effekterna av intäktsbortfall orsakade av utbrottet av det nya coronaviruset.

 

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 24 april – 8 maj 2020.

Ansökan kan med fördel göras direkt här på webbplatsen (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med post. Samtliga sökande får snarast efter beslut skriftligt besked, i första hand per e‑post.

Stipendierna utlyses inte till på förhand fastställda belopp. Utgångspunkten är att stipendierna ska kompensera för redovisade intäktsbortfall, men författarfonden kommer sannolikt att behöva använda en eller flera schabloniserade beloppsnivåer för stipendierna.

Omständigheterna är mycket speciella och författarfonden har på förhand svårt att bedöma hur hårt söktrycket blir, hur stora intäktsbortfall som ansökningarna sammanlagt kommer att avse och hur stor del av dessa bortfall som stipendierna kommer att kunna kompensera för.

 

VEM KAN SÖKA?

För dessa särskilda stipendier våren 2020 gäller i princip samma grund­läggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, dramatiker/manusförfattare, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare). Stipendierna kan ges till den som skriver på svenska, översätter till svenska eller är stadig­varande bosatt i Sverige.

Vid fördelningen av stipendier ska författarfonden ta hänsyn till litterär/konstnärlig kvalitet och ekonomiskt behov. Bedömningen görs dock huvudsakligen av de intäktsbortfall som redovisas i ansökan, och du behöver inte tidigare ha sökt eller erhållit stipendier från författarfonden för att komma ifråga för denna fördelning. Det är heller inget hinder att du har en ordinarie stipendieansökan insänd till författarfonden, eller att du har ett pågående stipendium eller liknande under innehavarande år.

 

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Enligt regeringens villkor för dessa extra anslagna medel, ska de användas för att kompensera för intäktsbortfall till följd av effekter av det nya coronaviruset.

De intäktsbortfall som åberopas stipendieansökan ska avse intäkter från litterär yrkesverksamhet eller från verksamhet som tydligt anknyter till din litterära och bildlitterära verksamhet (inbegripet dramatik/manus, kulturjournalistik).

Avser det uteblivna arvodet del av din konstnärliga verksamhet som hör till Konstnärsnämndens ansvarsområde, är det dit du helt eller delvis får vända dig med din ansökan. Till sådan verksamhet hör t.ex. utställningsverksamhet, konstnärlig utsmyckning, regiuppdrag m.m.

Vissa arrangörer kan erhålla särskilda stöd (se nedan) för inställda arrangemang som inbegriper arvoden till kontrakterade konstnärer och författare. I dessa fall kan du som enskild person inte samtidigt erhålla direkt stöd från författarfonden.

 

UPPGIFTER I ANSÖKAN

I ansökan ska anges sammanlagt beräknat intäktsbortfall våren/sommaren 2020, uppdelat på utebliven lön (a-inkomst) samt utebliven intäkt i närings­verksamhet (enskild firma eller bolag).

Till ansökan ska bifogas en uppställning över de arrangemang som ställts in och/eller de uppdrag som dragits tillbaka eller uteblivit. De redovisade uteblivna intäkterna ska summeras till de totalsummor som angetts i ansöknings­formuläret.

Intäktsbortfallen bör styrkas genom bifogad uppgörelse, korrespondens och/eller namn och kontaktuppgifter till uppdragsgivare/beställare.

Uppställningen i bilagan kan du komplettera med en kort kommentar till de lämnade uppgifterna samt en beskrivning av din ekonomiska situation och hur den påverkas av intäktsbortfallen.

De två bilagor du kan lämna till ansökan laddar du upp i e-tjänsten. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format.

BESLUT

De särskilda stipendierna våren 2020 beslutas av rådet för tillfälliga bidrag vid Sveriges författarfond, förstärkt med ytterligare ledamöter för just denna beredning. Stipendierna fördelas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Besluten kan inte överklagas.

 

VILLKOR

Stipendierna är personliga och skattefria. Du betalar alltså inte skatt och sociala avgifter på ett eventuellt beviljat belopp.

Enligt den förordning som reglerar verksamheten får stipendier inte tilldelas den vars huvudsakliga sysselsättning är studier. Författarfonden får heller inte bevilja dessa stipendier till den som hos Kronofogden har skulder för svenska skatter eller avgifter eller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs.

ANDRA BIDRAGSGIVARE

Även Konstnärsnämnden, Kulturrådet och Filminstitutet fördelar särskilda stöd med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset. Konstnärsnämnden fördelar motsvarande stipendier till enskilda konstnärer inom de yrken som inte är författarfondens ansvarsområde. Statens kulturråd och Filminstitutet fördelar inom sina respektive ansvarsområden stöd till arrangörer av inställda kulturevenemang.