AKTUELLT

 

Med anledning av coronaviruset

2020-03-25 | Författarfondens kansli arbetar delvis på distans. Har du svårt att nå oss på telefon är e-post ett bättre alternativ. Antingen på svff@svff.se eller våra personliga adresser enligt principen fornamn.efternamn@svff.se.

Vi kommer inte som tidigare planerat att fördela några bidrag för resor/internationella utbyten i april. Samtliga inkomna ansökningar kommer istället att behandlas vid nästa planerade beslutstillfälle den 10 juni, förutsatt att läget då förändrats till det bättre. Du är välkommen att fram till 1 juni komplettera eller korrigera din ansökan, eller återta den om din resa/ditt projekt alls inte kan genomföras.

Vår beredning av alla våra övriga stipendier och stöd påverkas så klart rent praktiskt denna vår, men vi tror ändå att beslut ska kunna fattas som planerat, se nedan.

Författarfonden har vidare till regeringen förklarat sig beredd att ta emot extra krismedel, att användas för särskilda nödstipendier för inkomstbortfall orsakade av coronavirusets framfart. Regeringen har aviserat ett särskilt krispaket på 500 milj. kr till hela kulturområdet. Några detaljer rörande krispaketet är ännu inte kända och författarfonden har för närvarande inga besked om och i så fall när dessa särskilda nödstipendier kan komma att utlysas och fördelas.

Samtliga stipendier m.m. som författarfonden fördelar inom ramen för den ordinarie verksamheten kommer att ha stor betydelse för mottagarnas möjligheter att klara de kommande ekonomiska påfrestningarna. Det finns med andra ord i princip inga medel hos författarfonden som kan undvaras och omprioriteras i denna situation.

 

Stipendieberedning pågår...

2020-03-25 | Ansökningsperioden för arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning är avslutad. Sammanlagt har inkommit 948 ansökningar. Beredningen av dessa ansökningar har påbörjats och kommer att pågå hela våren. Beslut är planerat till den 27 maj 2020. Totalt beräknas ca 150 personer att kunna beviljas någon form av stipendium m.m. Beslut meddelas samtliga sökande direkt efter beslut, i första hand per e-post.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 21 september 2020. Då kommer även att utlysas och beviljas stipendier som kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till våren, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2021.

Dramatikerrådet har också påbörjat beredningen av ansökningar om arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare samt dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Dramatikerrådets beslut är planerat till den 5 maj 2020. Av totalt 136 sökande kommer ca 25 personer att kunna beviljas något stipendium. Av 40 inkomna ansökningar om dramtikerstöd kommer ca 15 st. att kunna beviljas.

Nästa ansökningsperiod för arbetsstipendier till dramatiker är planerad till våren 2021. Dramatikerstöd för beställning av nyskriven svensk dramatik kommer dock att kunna sökas också hösten 2020, med sista ansökningsdag den 1 oktober.

 

 

Beviljade arbetsstipendier m.m.

2019-12-10 | Författarfonden har idag beslut om höstens fördelning av stipendier och bidrag. Totalt hade 1 040 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister inkommit med ansökan. Tillgängliga medel tillät att 190 sökande kunde beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2019 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 2 mars 2020. Då kommer också att utlysas och beviljas särskild biblioteksersättning (tidigare: garanterad/särskild författarpenning). Stipendier som kan sökas även av kulturjournalister kommer dock att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2020.

Läs mer om författarfondens arbetsstipendier m.m. »

 

 

Om förslaget till nationell biblioteksstrategi

2019-10-17 | Sveriges författarfond har lämnat sina synpunkter på Demokratins skattkammare - Kungl. bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi. Vi saknar rent allmänt skarpare skrivningar och en tydligare formulerad strategi, men framför allt när det gäller sådant som läsfrämjande insatser, läsningens egenvärde och litteraturens ställning på biblioteken.

Vi är positiva till förslaget om en nationell e-bokslösning, men konstaterar att frågan om dess finansiering delvis lämnas öppen. Författarfonden argumenterar samtidigt för att det nu bör prövas vilken roll en statlig biblioteksersättning kan spela i en kommande helhetslösning för spridning av digitala medier.

Läs yttrandet i sin helhet (pdf)

 

 

Ny utlånestatistik (med nobelglans)

2019-10-10 | Med vår undersökning av utlåningen som grund kan författarfonden idag publicera listor med de mest utlånade böckerna på folk- och skolbiblioteken under 2018. Boktitlarna redovisas uppdelat på genrer samt på orginalverk och översättningar.

Dagen till ära producerar vi som vanligt också en Nobelpristagarnas 20 i topp. Dagens två pristagare Olga Tokarczhuk och Peter Handke är (ännu) inte bland de populärare på våra folk- och skobibliotek. Ett nobelpris brukar dock innebära en rejäl skjuts på biblioteksutlåningen; 2017 års pristagare Kazuo Ishiguro är den mest utlånade författaren, följd av klassikerna Lagerlöf, Steinbeck och Hemingway.

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)